Algemene voorwaarden

Koersvast Zorg B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan het Plein 1953, nr. 54, 3086 EE in Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72856386. Koersvast is een psychologenpraktijk en biedt verschillende diensten op het gebied van geestelijke zorg zoals: onderzoek, diagnostiek en hulptrajecten. Daarnaast biedt Koersvast trainingen aan non-profitorganisaties.

Artikel 1 – Begrippen
 • 1.1 Koersvast: Koersvast Zorg B.V. en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • 1.2 Cliënt: de natuurlijk persoon en/of dienst ouders/verzorgers, die met Koersvast een zorgovereenkomst sluit, ten behoeve van een zorgtraject.
 • 1.3 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Koersvast een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) training of cursus.
 • 1.4 Cursist: de natuurlijk persoon die deelneemt aan de (online) training of cursus waarvoor opdrachtgever met Koersvast een overeenkomst heeft gesloten.
 • 1.5 Zorgtraject: de psychologische diensten die Koersvast op basis van een zorgovereenkomst biedt aan cliënten zoals diagnostiek, onderzoek, begeleiding, therapie en behandeling.
 • 1.6 Schriftelijk: zowel traditionele communicatie als communicatie per email.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgtrajecten, (online)cursussen en trainingen die door Koersvast worden aangeboden en op alle diensten die door Koersvast worden verricht. De toepasselijkheid van eventuele door cliënt/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Koersvast uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten.
 • 2.3 Koersvast mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Cliënt/opdrachtgever ontvangt hierover vooraf bericht.
 • 2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • 2.5 In geval van strijd tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een cliënt/opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

 

Artikel 3 – Offertes
 • 3.1 De diensten die Koersvast aanbiedt zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.
 • 3.2 De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn omschreven.
 • 3.3 Koersvast is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • 4.1 De overeenkomst tussen cliënt/opdrachtgever en Koersvast komt tot stand op het moment dat:
  • 4.1.1Cliënt de zorgovereenkomst of offerte ondertekent;
  • 4.1.2Opdrachtgever de offerte ondertekent;
  • 4.1.3Koersvast een aangevraagde cursus/training per email aan opdrachtgever heeft bevestigd;
  • 4.1.4Koersvast een afspraak per email aan cliënt heeft bevestigd;
 • 4.2 Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas van toepassing als deze door Koersvast schriftelijk zijn bevestigd.
 • 4.3 Cliënt/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

 

Artikel 5 – Beroepscode
 • 5.1 Koersvast is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met geldende wetgeving en zal de beroepscode voor psychologen in acht genomen worden. Dit betekent onder andere dat de Koersvast zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.

 

Artikel 6 – Trainingen
 • 6.1 Bij het afnemen van een training, ontstaat tussen opdrachtgever en Koersvast een overeenkomst met betalingsverplichting.
 • 6.2 In het geval opdrachtgever een training aanvraagt, wordt in overleg met opdrachtgever een datum ingepland. Voorafgaand aan de training wordt besproken wat cursist in de training zal leren.
  Koersvast neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Ondanks dat de training door Koersvast met zorg is samengesteld, kan zij geen garantie bieden dat cursist, na het volgen van de training, in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van de inzet van cursist.
 • 6.3 Trainingen worden aangepast op de doelgroep en op de vraag van opdrachtgever en kunnen daarom in de loop der tijd worden gewijzigd of aangevuld. Dit geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of restitutie van het factuurbedrag.
 • 6.4 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, video’s welke getoond worden in de training of welke te zien zijn in het lesmateriaal, berusten uitsluitend bij Koersvast en mogen door opdrachtgever niet zonder vooraf gekregen toestemming van Koersvast worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 • 6.5 Koersvast mag voor het geven van een cursus/training derden inschakelen. Koersvast zal hierbij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 • 6.6 De betalingstermijn voor trainingen is 14 dagen na factuurdatum. Afhankelijk van de gekozen training, wordt voorafgaand aan de training of tussentijds gefactureerd. Betaling vindt plaats via overboeking op de bankrekening van Koersvast. Opdrachtgever ontvangt de factuur via email.
 • 6.7 Een geboekte training kan geannuleerd worden tot drie (3) maanden voor aanvang van de training. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van het factuurbedrag. In alle andere gevallen wordt de training volledig bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 7 – Zorgtraject
 • 7.1 Koersvast biedt zowel zorgtrajecten waarbij op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt gewerkt, als particuliere behandelingen. Voor zorgtrajecten die lopen via PGB wordt een zorgovereenkomst gesloten tussen cliënt en Koersvast.
 • 7.2 Elk zorgtraject start met een intake waarbij client een indicatie krijgt van het aantal sessies dat nodig is voor de behandeling. Afhankelijk van de ontwikkeling van cliënt kan de inhoud en de lengte van het zorgtraject gaandeweg, in overleg met cliënt, aangepast worden.
 • 7.3 Sessies hebben een vaste duur en vaak een vaste interval. De totale duur van het zorgtraject kan variëren.
 • 7.4 Cliënt blijft tijdens en ook na het zorgtraject altijd verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.
 • 7.5 In het geval een afspraak uit het zorgtraject niet door kan gaan, dient cliënt dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie, per email, te melden bij Koersvast. In het geval cliënt een afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, worden de kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.
 • 7.6 Bij ieder zorgtraject vinden tussentijdse evaluaties plaats waarin de voortgang van cliënt besproken wordt.
 • 7.7 Het door Koersvast geboden zorgtraject komt niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering.
 • 7.8 Cliënt is gerechtigd het zorgtraject te staken. Dit kan cliënt doen door een schriftelijke mededeling aan Koersvast. De opzegtermijn voor een zorgtraject bedraagt dertig (30) dagen.

 

Artikel 8 – Betaling & incasso
 • 8.1 Koersvast heeft de mogelijkheid tussentijds te factureren.
 • 8.2 Facturen worden per e-mail aan cliënt/opdrachtgever verzonden. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • 8.3 Wanneer de betaling niet op tijd door Koersvast is ontvangen, ontvangt cliënt/opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering. In het geval de betaling, ook na het versturen van de betalingsherinnering uitblijft, is Koersvast gerechtigd een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Voor consumenten is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing.
 • 8.4 Het eventueel door cliënt/opdrachtgever indienen van een klacht bij Koersvast of het NIP, ontslaat cliënt/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 9 – Overmacht
 • 9.1 Koersvast heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de training of het zorgtraject te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder andere maar niet uitsluitend sprake bij ziekte, overheidsmaatregelen, wanprestatie van deskundigen kapotte apparatuur of storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 • 10.1 Koersvast is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, het geboden zorgtraject, de behandelmethode, de geneeswijzen, de informatie die in de training of cursus is gegeven, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.
 • 10.2 Koersvast is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door cliënt/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koersvast kenbaar had moeten zijn.
 • 10.3 Iedere aansprakelijkheid van Koersvast is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Koersvast beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
 • 10.4 Cliënt/opdrachtgever vrijwaart Koersvast voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Koersvast.
 • 10.5 Koersvast is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van de door Koersvast ingeschakelde derden. Koersvast heeft de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 • 10.6 Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen cliënt/opdrachtgever en Koersvast.

 

Artikel 11 – Klachten
 • 11.1 Koersvast vindt het heel belangrijk dat cliënt/opdrachtgever tevreden is over het zorgtraject of de training. Klachten die ontstaan tijdens een zorgtraject kunnen door cliënt tijdens de periodieke evaluaties met de behandelaar besproken worden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. In het geval de manier van werken van Koersvast niet aansluit bij de behoefte van cliënt, kan in overleg gekeken worden of een andere aanpak gevonden kan worden.
 • 11.2 In het geval opdrachtgever niet tevreden is over een gegeven training of een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, kan hij dit zowel mondeling als schriftelijk melden bij Koersvast. Partijen zullen dan proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • 11.3 In het geval een cliënt/opdrachtgever ontevreden blijft over het beroepsmatig handelen van Koersvast, kan cliënt/opdrachtgever terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Cliënt/opdrachtgever kan bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, een klacht indienen. Het college zal vervolgens het handelen van Koersvast toetsen aan de regels van de beroepscode. De klachtenprocedure is te vinden via: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

 

Artikel 12 – Privacy
 • 12.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst, is het noodzakelijk dat Koersvast persoonsgegevens van cliënt/opdrachtgever verwerkt. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is daarom ook de privacyverklaring van Koersvast van toepassing. In deze privacyverklaring is onder andere te lezen welke persoonsgegevens Koersvast verwerkt, waarom zij dit doet en op welke manier. De privacyverklaring is te lezen via https://www.koersvast.org/privacy-policy/. Koersvast zal de door cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring.

 

Artikel 13 – Geheimhouding
 • 13.1 Koersvast heeft een geheimhoudingsplicht van alles wat haar uit hoofde van haar beroep ter kennis komt. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 • 13.2 In situaties van mogelijk ernstig direct gevaar moet Koersvast overwegen om het beroepsgeheim te doorbreken. Ook een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing kan ervoor zorgen dat Koersvast niet gehouden is tot geheimhouding.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
 • 14.1 In aanvulling op artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden rusten alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, werkwijzen en adviezen welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke getoond worden via de website en social media kanalen www.koersvast.org, uitsluitend bij Koersvast. Cliënt/opdrachtgever mag deze rechten niet zonder vooraf gekregen toestemming van Koersvast vermenigvuldigen, openbaar maken of op een andere manier verspreiden of tonen aan derden.
 • 14.2 In het geval cliënt/opdrachtgever het bepaalde in artikel 6.4 of dit artikel overtreedt, is Koersvast gerechtigd haar schade te verhalen op cliënt/opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Recht en forumkeuze
 • 15.1 Op alle door Koersvast gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2 Alle geschillen tussen Koersvast en cliënt/opdrachtgever zullen eerst in onderling overleg geprobeerd opgelost te worden. In het geval dit niet mogelijk is, worden de geschillen voorgelegd aan de rechter te Rotterdam tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie mei 2020