Wat is een PGB?

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zorg in kunt kopen. Een PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte of een beperking zorg nodig hebben. Met een PGB huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier.

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een PGB. Mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieken. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op een PGB, je inkomen of vermogen heeft invloed op de hoogte ervan.

Er zijn verschillende vormen van PGB met verschillende voorwaarden.

Koersvast helpt u met de PGB-Jeugdwet en de PGB-Wlz:

PGB-Wlz

De Wet Langdurige zorg, Wlz, is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking heeft.

Wat zijn de voorwaarden?
Er wordt in een budgetplan beschreven welke zorg je inkoopt bij welke zorgverlener(s)
Er wordt een contract afgesloten met deze zorgverlener(s). Bij ieder zorgcontract hoort ook een beschrijving van de zorg die wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het PGB-contract goed
Behandelingen worden niet betaald uit het PGB, alleen de begeleiding
Soms is het verplicht dat iemand het PGB voor je beheert

PGB-Jeugdwet

Voor kinderen. Uw kind (jonger dan 18 jaar) heeft hulp nodig door een beperking of psychisch probleem. Uw gemeente bepaalt via een Indicatiesteller/Jeugdarts of en welke hulp er nodig is.

Wat zijn de voorwaarden?
Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom een PGB voor uw kind wenselijk is
De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg, diensten, hulpmiddelen en voorzieningen
Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die uw kind krijgt van familie, vrienden en kennissen

Koersvast helpt u bij het aanvragen van een PGB. U kunt ook bij de gemeente cliƫntondersteuning aanvragen.

Koersvast en PGB

Koersvast en haar medewerkers zijn ervaren binnen de Jeugdzorg. Dit geeft u houvast: wij zijn bekend met uw problematiek en bieden effectieve en persoonlijke (zorg-) trajecten. Bij Koersvast kunt u terecht voor ondersteuning door onder andere Psychologen, Maatschappelijk Werkers, Gezinstherapeuten en (Ortho-) Pedagogen.

Omdat een PGB aanvragen soms wat ingewikkeld kan zijn, helpen wij u ook bij het aanvraag-traject indien gewenst. Daarvoor kunt u tevens terecht bij uw gemeente.